Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

 Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
  2. Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trân trọng thông báo.