Ngày 14/01/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 15/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kiêm nhiệm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, kể từ ngày 15/01/2020.
Ngày 14/01/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 16/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 15/01/2020
Thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về.
1.    Công bố thông tin ngày 15/01/2020
2.    Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2020 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kiêm nhiệm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
3.    Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 14/01/2020 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
Trân trọng thông báo.