Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Tổng công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH DELOITE Việt Nam về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo.