Ngày 20/8/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Nghị quyết số 194/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.