Ngày 31/10/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ban hành Nghị quyết số 260/NQ-HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2018.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về.

Trân trọng thông báo