Ngày 14/10/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Nghị quyết số 322/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.