Ngày 13/5/2020, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị quý cổ đông bấm vào đường link để tải về

Trân trọng thông báo.