Ngày 09/3/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT về việc xin gia hạn thời gian thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.