Ngày 23/8/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành Quyết định số 201/QĐ-HĐQT về việc Ông Lê Xuân Tùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/9/2019

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.