Ngày 21/02/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP ban hành Quyết định số 58/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Thuận Thái, Trưởng ban Thư ký là Người phụ trách quản trị công ty, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Thông tin chi tiết, đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về.

  1. Công bố thông tin ngày 21/02/2022
  2. Quyết định số 58/QĐ-HĐQT