Ngày 28/02/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐQT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, thời gian kể từ ngày 01/3/2020.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.