Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (cập nhật bổ sung).

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

I. Tờ trình bầu thành viên HĐQT

 1. Đơn đề cử HĐQT 
 2. Hồ sơ ông Lại Xuân Thanh
 3. Hồ sơ ông Vũ Thế Phiệt
 4. Hồ sơ ông Đào Việt Dũng
 5. Hồ sơ bà Lê Thị Diệu Thúy
 6. Hồ sơ ông Nguyễn Tiến Việt
 7. Hồ sơ ông Lê Văn Khiên
 8. Hồ sơ bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

II. Tờ trình bầu thành viên Ban Kiểm soát

 1. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát
 2. Hồ sơ bà Huỳnh Thị Diệu
 3.  Hồ sơ ông Nguyễn Hữu Phúc
 4.  Hồ sơ ông Lương Quốc Bình 

III. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ

IV. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

V. Công bố thông tin ngày 26.7.2021 

Trân trọng thông báo.