Thông báo nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP