Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thư mời họp trực tuyến và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

 1. Thư mời họp trực tuyến 
 2. Chương trình Đại hội
 3. Quy chế làm việc
 4. Quy chế bầu cử
 5. Tờ trình các nội dung Đại hội
 6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch 2021
 7. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 9. Tờ trình BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2020
 10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
 11. Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng
 12. Tờ trình Điều lệ và 3 Quy chế
 13. Dự thảo Điều lệ ACV
 14. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
 15. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT
 16. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 17. Đơn đề cử thành viên HĐQT
 18. Đơn ứng cử thành viên HĐQT
 19. Đơn đề cử thành viên Ban Kiểm soát
 20. Đơn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
 21. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên
 22. Mẫu văn bản cam kết của ứng cử viên
 23. Công bố thông tin ngày 22.7.2021

Trân trọng thông báo.