Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Thư mời họp
  2. Chương trình Đại hội
  3. Quy chế tổ chức Đại hội
  4. Mẫu giấy ủy quyền
  5. Mẫu phiếu biểu quyết
  6. Công bố thông tin ngày 30/11/2020

Chi tiết Tờ trình nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã hoàn thiện và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ công bố bổ sung tài liệu này ngay sau khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng thông báo.