Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Thư mời họp
  2. Chương trình Đại hội
  3. Quy chế tổ chức Đại hội
  4. Tờ trình các nội dung thông qua Đại hội
  5. Mẫu giấy ủy quyền
  6. Báo cáo thường niên năm 2018
  7. Công bố thông tin

Chi tiết các tờ trình nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thiện và báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tổng công ty sẽ tiến hành công bố bổ sung các tài liệu này ngay sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.