Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Thư mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Thư mời họp
  2. Chương trình Đại hội
  3. Quy chế làm việc
  4. Tờ trình các nội dung Đại hội
  5. Mẫu Giấy ủy quyền
  6. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
  7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
  8. Công bố thông tin ngày 27/5/2022

Chi tiết các tờ trình nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã hoàn thiện và báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành công bố bổ sung các tài liệu này ngay sau khi được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.