Căn cứ Công văn số 4031/UBCK-GSĐC ngày 30/6/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng, ngày 05/7/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có Công văn số 278/HĐQT trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng từ ngày 30/6/2016.

Xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư toàn văn công bố này: