Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ hạng mục “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ô tô thông thường năm 2022 cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc". 

Đề nghị các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: