Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Bảo dưỡng định kỳ 04 máy phát điện Caterpilar.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.