Cảng hàng không Thọ Xuân – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá đơn vị thực hiện: Cung cấp vật tư thực hiện bảo trì hệ thống sơn kẻ khu bay năm 2020 – Cảng hàng không Thọ Xuân.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.