Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: "Dịch vụ tư vấn chương trình bảo hiểm cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.