Cảng hàng không Liên Khương - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua vật tư dầu, nhớt cho động cơ thay thế các trang thiết bị mặt đất định kỳ 6 tháng cuối năm 2020 - Cảng hàng không Liên Khương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.