Cảng hàng không Liên Khương - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Xây dựng kế hoạch quan trắc lấy mẫu trong giai đoạn vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải và lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án Cảng hàng không Liên Khương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.