Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp “Dịch vụ đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng cho các Văn phòng/Ban chức năng và các Cảng hàng không khu vực miền Nam”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo