Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập định mức xây dựng áp dụng cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP - Lần 1".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng.