Cảng hàng không Thọ Xuân – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp hàng hóa: “Cung cấp lốp cho phương tiện phục vụ hoạt động bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.