Cảng hàng không Liên Khương - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2020 - Cảng hàng không Liên Khương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.