Cảng hàng không Liên Khương  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời tham gia lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng quảng cáo tại nhà ga Cảng hàng không Liên Khương.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo