Sáng ngày 10/5/2018, Cảng HKQT Phú Bài đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2018. Tham dự khai mạc lớp học có các đồng chí lãnh đạo đến từ Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Thủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Thủy, Ban Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài cùng hơn 200 cán bộ, người lao động Cảng HKQT Phú Bài.

Trong 03 ngày (từ ngày 10 - 12/5/2018), các học viên đã được truyền đạt các nội dung, chuyên đề chính bao gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Lớp học được tổ chức với mục đích bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, những âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam qua đó nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho cán bộ, đảng viên, người lao động để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo từng cương vị, chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Cảng HKQT Phú Bài