Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông báo chào bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Công đoàn Cảng hàng không Việt Nam.

Thông tin chi tiết đề nghị các nhà đầu tư bấm vào đường link để tải về:

 1. Thông báo chào bán phần vốn góp của Công đoàn Tổng công ty
 2. Nghị quyết 63/NQ-CĐTCT ngày 18/6/2020 của BCH CĐ ACV.
 3. Quy chế chào bán.
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
 5. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
 6. Báo cáo thông tin tài chính 6 tháng năm 2019
 7. Báo cáo thông tin tài chính năm 2019 của Công ty ACV UNICO.
 8. Chứng thư thẩm định giá số 88/BCTĐG.
 9. Đơn đăng ký tham gia cháo bán (đối với nhà đầu tư trong nước).
 10. Đơn đăng ký tham gia chào bán (đối với nhà đầu tư nước ngoài)
 11. Đơn đề nghị cấp lại giấy tham dự.
 12. Đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia chào bán.
 13. Đơn đề nghị thay đổi tham gia chào bán.
 14. Giấy ủy quyền.

Trân trọng thông báo.