Link tải file chi tiết: 250- Thông báo mời chào giá thi công quầy đại diện hãng, bán vé giờ chót-TBB