1. Ban Kiểm soát
 2. Ban Thư ký Tổng công ty
 3. Văn phòng Tổng công ty
 4. Văn phòng Đảng - Đoàn
 5. Ban Tài chính - Kế toán
 6. Ban Tổ chức - Nhân sự
 7. Ban Khai thác Cảng
 8. Ban An ninh - An toàn
 9. Ban Kinh doanh - Phát triển thị trường
 10. Ban Kế hoạch
 11. Ban Xây dựng cơ bản
 12. Ban Pháp chế - Hợp tác quốc tế
 13. Ban Điều hành dự án Cảng HKQT Long Thành
 14. Ban Kỹ thuật Công nghệ - Môi trường