Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.