Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo Quý cổ đông Báo cáo tài chính tổng hợp Quý III năm 2019, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 và giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV).

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.