Ngày 30/8/2019, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 và Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.