Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) công bố thông tin: Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2021; Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

Trân trọng thông báo.