Công bố thông tin ngày 29/8/2022

Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022