Ngày 31/3/2021, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) có Công văn số 1310/TCTCHKVN-BTK gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố:

  • Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
  • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính năm 2021.

Đề nghị Quý cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Công bố thông tin ngày 31/3/2022
  2. Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
  3. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
  4. Giải trình chênh lệch sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2021

Trân trọng thông báo.