Ngày 26/6/2020, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trong gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về:

  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  3. Công bố thông tin ngày 26/6/2020

Trân trọng thông báo.