Thông báo mời tham gia hợp tác kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Chu Lai