Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 26/6/2020.

Thông tin chi tiết đề nghị Quý cổ đông vui lòng tải file tại đây:

Trân trọng thông báo.