Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa ký kết Quy chế phối hợp công việc, xác định những nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các bên tham gia nhằm bảo đảm an toàn, an ninh và nâng cao hiệu quả khai thác tại các Cảng hàng không trực thuộc ACV và các đơn vị trực thuộc VATM.

Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác tại các cảng hàng không, sân bay

Mục tiêu của Quy chế nhằm xác định các nguyên tắc, nội dung phối hợp cốt lõi, làm cơ sở pháp lý cho các đơn vị trực thuộc VATM và các Cảng hàng không trực thuộc ACV xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp, văn bản hiệp đồng tại các Cảng hàng không, sân bay; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác điều hành khai thác mặt đất; đảm bảo công tác trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu luôn kịp thời, chính xác; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chia sẻ nguồn lực, cơ sở hạ tầng để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khai thác tại các Cảng hàng không, sân bay.

Nguyên tắc phối hợp: ACV và VATM thống nhất nguyên tắc chung trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 Tổng công ty, ưu tiên đảm bảo an toàn cho hoạt động bay và hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị trực thuộc; phối hợp giải quyết vụ việc kịp thời, chính xác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của hai bên; tuân thủ các quy định các pháp luật chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và liên quan đến công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

Nội dung phối hợp bao gồm: Cung cấp thông tin cần thiết để xác định năng lực khai thác tại các Cảng hàng không, sân bay; cung cấp chia sẻ thông tin trong hoạt động điều hành khai thác tại Cảng hàng không, sân bay; phối hợp ra quyết định tại Cảng hàng không sân bay; đầu tư, triển khai hệ thống, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm liên quan đến hoạt động khai thác; nâng cấp, sửa chữa, bảo trì, xây dựng mới cơ sở hạ tầng tại khu bay, bảo vệ môi trường; xin cấp phép cho mạng thông tin liên lạc bộ đàm sử dụng chung; cập nhật, tu chỉnh hệ thống tài liệu liên quan đến khai thác; huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của mỗi bên; đảm bảo an ninh, an toàn tại Cảng hàng không, sân bay; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác diễn tập khẩn nguy; đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh; và nguyên tắc cung cấp các dịch vụ giữa ACV và VATM.

Quy chế phối hợp công việc áp dụng cho các đơn vị trực thuộc ACV và VATM có quan hệ phối hợp trong hoạt động khai thác, cung cấp dịch vụ tại các Cảng hàng không, sân bay (HK, SB) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Văn phòng Tổng công ty