Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trưa 28-5 vừa cập nhật danh sách 44 điểm mà người dân đang ở hoặc từng đến cần phải cách ly tại nhà theo quy định. 

C:\Users\USER\Desktop\2105281437.jpg

Nguồn:  https://hcdc.vn/category/thong-tin/huong-dan-cach-ly-xet-nghiem-nguoi-den-tu-cac-dia-phuong-khac-ve-tp/huong-dan-giam-sat-cac-truong-hop-tung-den-cac-dia-diem-co-lien-quan-den-cac-ca-nhiem-covid19-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh--cap-nhat-11-gio-00-phut-ngay-2852021-81b8986e92986239292cb784b079a670.html