Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link:
https://hcdc.vn/category/thong-tin/viem-phoi-cap-do-virus-ncov/huong-dan-giam-sat-phong-chong-dich-covid19-tai-tp-ho-chi-minh-cap-nhat-20-gio-00-phut-ngay-2352021-e2b774751ed970641779efe59ac12ae1.html