Thông tin chi tiết đề nghị cổ đông bấm vào đường link để tải về.
•    Đơn thông báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Thị Hồng
•    Tờ trình phê duyệt đăng tải thông báo mất sổ cổ đông
Trân trọng thông báo.