Ban quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành tổ chức chào giá hạn chế hạng mục “Cung cấp dịch vụ bảo vệ trụ sở Ban QLDA Cảng HKQT Long Thành tại Đồng Nai”. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: