Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế cung cấp “Gói cung cấp dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP bằng hình thức trực tuyến”. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: