Ban quản lý dự án Cảng HKQT Long Thành tổ chức chào giá hạn chế hạng mục “Thuê dịch vụ vệ sinh Trụ Sở Ban QLDA Long Thành tại Đồng Nai”. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: