Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đối tác để cùng hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ phòng khách thương gia tại các cảng hàng không cấp II, cấp III trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau: